• Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 7. - 9. septembra 2020 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. a IV. ročníka. Prvé dva dni žiaci strávili na školskom ihrisku a v posledný tretí deň vystúpili na Jasenovský hrad. 

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a každoročne sa do nej zapájajú aj žiaci a zamestnanci našej školy. V piatok 18. 9. 2020 členovia Žiackej školskej rady - Viktor Janok (III.B) a Jakub Tkáč (I.B) rozdávali spinky v tvare bielej pastelky darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Naši žiaci vyzbierali 54,75 EUR.

     • Európsky deň športu

     • V pondelok 14.09.2020 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov, súťaž v pretláčaní rukou a súťaž v streľbe zo vzduchovky na sklopné figuríny. Víťazom futbalového turnaja sa stalo družstvo III.B triedy, na druhom mieste skončila I.B trieda a tretie miesto obsadili žiaci zmiešaného družstva tried II.B a III.C.

      Súťaž v streľbe zo vzduchovky vyhral Dalibor Hesek (I.B),  druhé miesto obsadil Jakub Tkáč (I.B) a tretí skončil Kristián Barančík  (III.B).

      V pretláčaní rukou sa zrodili tieto výsledky:

      Kategória do 70 kg:

      1. miesto Vladislav Miškovič (I.C)

      2. miesto Dominik Telvák (III.C)

      3. miesto Marcel Lelič  (III.B)

       

      Kategória od 70 do 80 kg:

      1. miesto Samuel Karoľ (I.B)

      2. miesto Viktor Janok (III.B)

      3. miesto Dávid Krišo (IV.A)

       

      Kategória nad 80 kg:

      1. miesto Miroslav Holej (III.B)

      2. miesto Daniel Miškovič (III.B)

      3. miesto Patrik Frena (IV.A).        

     • Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 3. septembra 2020 sa uskutoční rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy. 

      Harmonogram:

      II., III. a IV. ročník o 15:00 hod. v triedach triednych učiteľov.

      I. ročník o 16:00 hod. v aule. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania.

       

      Prosíme rodičov, aby do školy vstupovali len s rúškom a pri vstupe do školy si vydezinfikovali ruky.

       

     • Školský rok 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 začneme 2.9.2020 príchodom žiakov do 8:00 hod.

      Každý žiak je povinný mať rúško, vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník!

      Pri vstupe do školy je povinnosťou žiaka vydezinfikovať si ruky!

       

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Oznam - ubytovanie v novom školskom roku

     • Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem byť ubytovaní v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 v školskom internáte Hotelovej akadémie v Humennom a doposiaľ nepodali prihlášku na ubytovanie, aby tak urobili čo najskôr. Ak prihláška nebude doručená Hotelovej akadémii  do 15. 08. 2020, škola negarantuje to, že ubytovanie bude poskytnuté.

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

      Pondelok    od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Utorok         od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Streda         od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Štvrtok        od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Piatok          od 8:00 hod. do 10:00 hod.

     • Preberanie vysvedčení

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej na základe odporúčania zriaďovateľa školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola pokračuje v dištančnej forme výučby až do ukončenia šk. roka 2019/2020. Preberanie vysvedčení v jednotlivých triedach sa uskutoční pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení a podľa harmonogramu, ktorý Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom Edupage.

      Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

     • MATURANTI 2019/2020

     • V tomto školskom roku na našej škole úspešne zmaturovalo 58 žiakov. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR v čase epidémie koronavírusu bola naša škola od 16.3.2020 zatvorená, maturitná skúška prebiehala len administratívne. Na vlastnej koži si ústnu časť maturitnej skúšky vyskúšali traja žiaci zo IV.A, ktorí odpovedali pred maturitnou komisiou z anglického jazyka úroveň B2 a jeden z nich navyše aj z matematiky. Do života vykročilo 14 žiakov v odbore informačné a sieťové technológie, 16 žiakov v odbore mechanik hasičskej techniky, 8 žiakov v odbore mechanik počítačových sietí, 13 žiakov v odbore operátor stavebnej výroby a 7 žiakov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Niektorí si plánujú predĺžiť študentský život štúdiom na vysokej škole, iní sa zaradia do pracovného procesu.

      Všetkým prajeme veľa úspechov.

      Triedne učiteľky Ing. Gavronová Eva a Ing. Sabolová Anna

     • Realizácia projektu v rámci grantovej výzvy #zlepšime to

     • Ešte v decembri minulého roka sa Žiacka školská rada zapojila do grantovej výzvy #zlepšime to, programu, ktorý je podporovaný RMPK a Prešovským samosprávnym krajom. Do projektu sa mohli zapojiť stredné školy a získať finančnú podporu vo výške 200 eur. A tak vznikla myšlienka vytvoriť na škole školský klub, ktorý by slúžil na stretávanie členov ŽŠR, ale aj ostatných žiakov našej školy v čase voľných hodín, prípadne stretnutí so psychologičkou. Dúfali sme, že náš projekt uspeje a stalo sa. Aj keď naše plány skomplikovala pandémia, nevzdali sme to a zlepšili sme prostredie v našej škole. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť priestor, ktorý by bol neformálny a zároveň príjemný. V prvom rade sme miestnosť vymaľovali, vyrobili paletové sedenie a nalepili novú PVC krytinu. Palety a PVC krytinu sme si zabezpečili svojpomocne a bez finančných nákladov. Aj keď pre vzniknutú situáciu bola realizácia projektu ťažšia, podarilo sa. Veríme, že v septembri bude náš školský klub milým prekvapením pre žiakov a miestom ďalších nápadov pri stretnutiach Žiackej školskej rady.

       

      „Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.“

     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
      2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
      3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
      4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
       1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
       2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
       3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
       4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
       5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
       6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
       7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
       8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
      5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
      6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
      8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
      9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      10. Okresné úrady v sídle kraja
       1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
       2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
       1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
       2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
       3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
       4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
       5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
       6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
       7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
      12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
      14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
       1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
       2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
       1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
       2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
       3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
     • Pokyny k zadávaniu úloh a hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Tieto pokyny vychádzajú z Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 06.04.2020.

      Na základe tohto usmernenia je žiak je povinný:

      1. Každý deň sa prihlásiť na Edupage a sledovať správy a zadané úlohy.
      2. Plniť všetky požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.
      3. Dodržiavať pokyny a termíny uložené vyučujúcimi.
      4. Komunikovať s vyučujúcimi.
      5. Oznámiť triednemu učiteľovi a vyučujúcim dôvody neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka je povinný písomne doručiť (poštou alebo osobne) na adresu školy dôvod – objektívnu príčinu, na základe ktorej si žiak neplní požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Objektívnymi príčinami sú:

      1. ak žiak nemá počítač,
      2. ak žiak nemá prístup na internet,
      3. ak je žiak hospitalizovaný – platí iba na obdobie hospitalizácie.

      Chorobu a sociálne znevýhodnenie žiak odkonzultuje s vyučujúcimi a dohodnú sa na podmienkach dištančného vzdelávania.

      Žiak, ktorý odovzdal aspoň jedno zadanie a písomne neoznámil objektívnu príčinu, sa riadne hodnotí.

      U žiakov študujúcich v odboroch informačné a sieťové technológie, mechanik počítačových sietí a geodézia, kartografia a kataster sa za objektívnu príčinu nepovažuje to, že žiak nevlastní počítač.

      Predmety níboženská výchova a etická výchova sú neklasifikované.

      Schválené pedagogickou radou dňa 16.04.2020.

     • Oznam

     • Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR bude škola od 16. 3. až do odvolania zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Z toho dôvodu sú žiaci povinní sledovať informácie na Edupage a pracovať na úlohách a zadaniach zaslaných vyučujúcimi. 

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší!!!

       

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

     • Riaditeľ SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy zo závažných dôvodov dňa 13. marca 2020

      riaditeľské voľno.

      V Humennom 12. marca 2020 Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje