Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné

   • Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné

    Strednej odbornej škole polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/111/2020 bola podpísaná dňa 18.08.2020, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 21.08.2020 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 22.08.2020.

    Hlavným cieľom projektu „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné“ je zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce. Naplnením hlavného cieľa projektu škola výrazným spôsobom pomôže svojim študentom pri uplatnení sa na trhu práce po ukončení štúdia. SOŠ polytechnická v Humennom si dala za úlohu pomôcť svojim študentom byť úspešnejšími vo svojej škole, zvládať učivo, aktívne sa podieľať na vyučovacom procese a osvojiť si praktické postupy využívané v praxi.

    Projekt má jednu hlavnú aktivitu: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce,

    Realizáciou projektu sa zlepší úroveň vzdelávania v škole, zabezpečí sa rovnaký prístup ku vzdelávaniu pre deti so ŠVVP a ostatné deti, zlepší sa komunikácia s rodinou týchto detí, zlepšia sa ich študijné výsledky, zvýši sa ich zdravé sebavedomie vďaka možnosti cítiť úspech a spokojnosť z dosahovaných výsledkov. Všetky tieto pozitíva chce škola udržať aj po skončení realizácie projektu. Je pripravená pokračovať v aktivitách, ktoré bude realizovať počas projektu aj po jeho skončení. Prioritou školy je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dosahovaných výsledkov, na ktoré má dostatok finančných prostriedkov v rozpočte.

    Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2020

    Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 02/2023

    Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 131 902,93 EUR.

     

    Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 125 307,78 EUR.

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

     

    www.esf.gov.sk                                                                     www.minedu.gov.sk

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje