• Absolvent je so svojimi odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami  pripravený samostatne vykonávať činnosti stredných technicko – hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň je pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou výstavby. Vie zhotoviť a čítať stavebné výkresy, vykonávať stavebné úpravy, používať vhodné stavebné materiály, pracovať s geodetickými pomôckami a prístrojmi,  používať príslušné normy a inú technickú literatúru. Pozná zásady prípravy a organizácie pracoviska, princípy podnikateľskej činnosti, zásady kontroly kvality stavebných prác, význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje