• Absolvent trojročného učebného odboru 3678 H inštalatér po ukončení štúdia záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni ISCED 3C , ktorá je určená k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.

    Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený samostatne vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií technického zariadenia budov a inžinierskych sietí.. Ako samostatný podnikateľ sa môže uplatniť pri realizácií, montáži, údržbe a rekonštrukciách inštalatérskych rozvodov v objektoch..

    Po ukončení prípravy vie čítať projektovú stavebnú dokumentáciu, zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, vykonávať základné meracie práce, používať právne normy a predpisy vo svojom odbore, aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby, zostaviť rozpočet, poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia.

    Je manuálne zručný. Vie zhotovovať a montovať inštalatérske rozvody. Je schopný v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade zrealizovať technologické postupy inštalatérskych a inžinierskych sietí.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje