• Štipendiá v školskom roku 2023/2024

     

    Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     

    Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

    1. 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
    1. 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
    1. 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

    Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

    Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

    Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     

    268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

    187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

    122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     

    Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a poskytovanie kópií relevantných dokladov.

     

    Zároveň žiadame o používanie tlačív pre šk. rok 2023/2024 zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje