• Vznik odborného učilišťa stavebného bol podmienený mohutným rozvojom chemického priemyslu na východnom Slovensku ako Chemko Strážske, Chemlon Humenné a pod. Pre tento účel z rozhodnutia čsl. vlády bol zriadený stavebný podnik, ktorý dostal názov Chemkostav.

    Náročné úlohy na n.p. Chemkostav sa každým rokom zvyšovali. V roku 1954 po dokončení hlavných objektov v chemickom kombináte v Strážskom rozšíril Chemkostav svoju stavebnú činnosť na výstavbu n.p. Vihorlat v Snine, ktorú prevzal od podniku Priemstav.

    Okrem toho sa tu začala aj bytová výstavba. V Humennom sa začalo s prípravnými prácami na výstavbe Chemlonu. Toto všetko si vyžadovalo zabezpečenie potrebnej základne odborných pracovníkov. Vznikla potreba zriadiť vlastné odborné učilište. Preto v roku 1956 pri Odbornom učilišti štátnych záloh Vihorlat Snina boli zriadené triedy so stavebným zameraním. Od septembra 1958 sa stavebné triedy odčlenili od Odborného učilišťa Vihorlat Snina a vytvorilo sa nové odborné učilište pri n.p. Chemkostav Snina.

    V novom školskom roku 1959/60 sa Odborné učilište presťahovalo zo Sniny do Humenného, kde sa počet žiakov postupne zvyšoval.  Vznikol nový učebný odbor železobetonár. Prvým riaditeľom bol  Pavol Dolobáč, ktorý viedol školu 32 rokov. Do roku 1963 pribudli nové učebné odbory – automechanik, stavebný zámočník a elektromontér. V roku 1964 sa vytvárajú podmienky pre zavedenie nových učebných odborov – prevádzkový zámočník, klampiar, maliar, podlahár a inštalatér. Do konca šesťdesiatych rokov sa počet žiakov zvýšil až na 600, z ktorých sa 120 učilo pre cudzie podniky.

    V mimoškolskej výchove žiaci mali možnosť uplatniť svoje schopnosti v záujmových, kultúrno-spoločenských útvaroch. Nepretržite, až do roku 1989 pracoval pod vedením G. Hubnera a L. Vatahu hudobno-dychový krúžok „Mladý stavbár“. Dychovka vystupovala pri rôznych príležitostiach školy a podniku. Školu dobre reprezentoval aj modelársky krúžok pod vedením A. Csontosza.

    Zriaďovacou listinou Ministerstva školstva bolo zriadené 1. septembra 1979 SOU stavebné, čím sa zaradilo do siete stredných odborných škôl, ktoré umožnilo získať úplné stredné vzdelanie s maturitou. Boli zriadené nové študijné odbory – operátor stavebnej výroby a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Touto zmenou sa umožnilo aj žiakom učebných odborov pokračovať v štúdiu popri zamestnaní a následne aj na vysokých školách.

    80. roky patria k najplodnejšiemu obdobiu školy. Zvýšená aktivita pedagogických pracovníkov aj v záujmovej činnosti zaradila školu na popredné miesto v bývalej VHJ – Priemyslového staviteľstva, generálneho riaditeľstva so sídlom v Košiciach. Žiaci úspešne reprezentovali VHJ, ale aj školu, na rezortných súťažiach a učňovských olympiádach. V roku 1986 boli dané do prevádzky nové učňovské dielne a nový internát – domov mládeže. Snaha reprezentovať život školy, žiakov, ich vlastnú tvorbu, postrehy a názory sa prejavili vo vydávaní školského časopisu „Mladý budovateľ“, ktorý vychádzal v rokoch 1986-1990.

    Nové spoločensko-ekonomické podmienky po roku 1989 vytýčili pre vedenie školy a jej pracovníkov nové náročné úlohy – vybudovať novú modernú školu stredného typu. Delimitáciou od š.p. Chemkostav a OŠ KNV učilište nadobúda právnu subjektivitu. Toto obdobie bolo významné pre ďalší vývoj školy. Rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva dňom 31.12.1990 SOU stavebné bolo vyčlenené zo š.p. Chemkostav Humenné s celým majetkom a k 1.1.1991 bolo začlenené do novozriadenej príspevkovej organizácie SOU stavebného v Humennom. K 1.5.1991 v súvislosti s novelou školského zákona došlo k delimitácií učiteľov teoretického vyučovania zo Školskej správy Košice II. Od roku 1992 sa stáva zriaďovateľom SOU stavebného Ministerstvo hospodárstva. 1. mája 1995 SOU stavebné bolo demilitované do pôsobností Ministerstva výstavby a verejných prác SR.

    V 90. rokoch vedenie školy pokračovalo v rozvojovom programe. Postupne sa dobudovali odborné učebne výpočtovej techniky, technického kreslenia a suché pracoviská v priestoroch dielní. Výsledky práce žiakov a pedagogických pracovníkov sú prezentované na pravidelnej výstave „Mladý remeselník“ v Prešove.

    Škola sa zapája do aktivít organizovaných mestom. Od roku 1995 sa úspešne rozvíja spolupráca so školou „Zespol szkol budowlanych Sanok“ v Poľsku. Bohatá história školy, jej výsledky vo výchovno-vzdelávacom, ale aj pracovnom procese ukázali, že má dominantné postavenie pri výchove mladých kvalifikovaných robotníckych kádrov.

    V roku 1998 škola oslavovala okrúhle 40. narodeniny. Slávnostnej akadémie sa pri príležitosti osláv zúčastnil aj vtedajší podpredseda NR SR p. Ján Ľupták.

    Riaditeľom školy bol v tom čase RNDr. Cyril Cehelský. V školskom roku 1998/1999 sa  uskutočnila návšteva poľského Sanoka, kde sa začala písať história partnerskej spolupráce medzi družobnými školami. Naše priateľské vzťahy sme utužovali dlhé roky prostredníctvom výmenných pobytov študentov, volejbalových a basketbalových turnajov či cyklistických výletov.

    Naši žiaci sa každoročne zúčastňovali aj rôznych súťaží zručností žiakov ako Mladý remeselník v Prešove, súťaží na SOU stavebnom v Košiciach, ale aj v Nitre, ďalej to boli súťaže zváračov, ale aj študijné semináre Cechu strechárov Slovenska v Mošovciach. Žiaci spolu s pedagógmi chodievali pravidelne aj na rôzne exkurzie a výstavy. Obľúbenými miestami bola Starina, CONECO v Bratislave či Technické múzeum v Košiciach.

    K pravidelným slávnostiam na našej škole patrila slávnosť odovzdávania stužiek. Od školského roka 2006/2007 škola začala spolupracovať so Slovenským Červeným krížom. Naši žiaci sa spolu s pedagógmi pravidelne zúčastňovali darovania krvi a odborného zdravotníckeho výcviku.

    Neodmysliteľnou súčasťou života školy sa stal aj každoročne organizovaný hokejový turnaj, Deň prvákov a rôzne športové súťaže.

    V školskom roku 2008/2009 sme sa v rámci dlhoročnej spolupráce s Cechom strechárov Slovenska zúčastnili „Mítingu učňovskej mládeže“ so zameraním na stavebníctvo, ktorý sa konal v Paríži.

    Pri príležitosti 50. výročia vzniku školy zamestnanci školy zorganizovali recipročný volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnila aj partnerská škola zo Sanoka, SOŠ technická z Prešova a 2 družstvá našej školy.

    1. januára 2009 sa zmenil názov našej školy na Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom. Od roku 2009 bol riaditeľom školy Ing. Anton Švelta.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje