PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Bača Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 28
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Miriama Krišková Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 61
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vybrane nástr.market.komunik.a budovanie poz.imidžu školy 9
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Bc.Jozef Taňkoš Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9 60
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému wimdows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11
Mgr. Mária Bačová Podpodra duševného zdravia v školskom prostredí 10 54
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Eva Baková Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Ing. Marek Bálint Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14 62
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Marián Bálint Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 69
Prípr.tried.učiteťov na manaž.kv.vzdelav. 47
Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14
Ing. Eva Gavronová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 82
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 2
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
3D modelovanie využívaním softvérových produktov CAD v školskej praxi 20
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Ing. Dana Habaľová Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 90
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancova ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Právne minimum pre učiteľov ZŠ a SŠ 15
Ing. Ján Havrilčák Odstr.barier pri zisk.infor.a nových ved.-AJ 13 61
Vybrane nástr.market.komunik.a budovanie poz.imidžu školy 9
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 11
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Prev.social.patal.javov v prostr.škôl 10
Trening a zažit.učenie v edukačnom procese 9
Ing. Anežka Hrešková Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 62
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 2
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Emília Chomaničová Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancova ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov ZŠ a SŠ 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bc.Miloš Kováč Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14 62
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Jana Macejková Odstr.barier pri zisk.infor.a nových ved.-AJ 13 44
Trening a zažitkové učenie v edukačnom procese 9
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11
PaedDr. Alena Matejková Vzdelávanie pedagogických zamestnancova ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 79
Koordinátor prevencie 35
Právne minimum pre učiteľov ZŠ a SŠ 15
Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14
Jaroslav Murnik Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11 61
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieshopnosti školy a školského zariadenia 9
Prev.soc.patal.javov v prostr.škôl a škols.zariadení 10
Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Ing. Anna Sabolová Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sietí škôl a šk. zariadení SR - nemecký jazyk 60 60
Ladislav Salák Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11 61
Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9
Prev.soc.patal.javov v prostr.škôl a škols.zariadení 10
Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9
Mgr. Marián Serbák Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9 61
Trening a zažitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 11
Prev.soc.patal.javov v prostr.škôl a škols.zariadení 10
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Vybrane nástr.market.komunik.a budovanie poz.imidžu školy 9
Ing. Martin Širý Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bc.Pavol Taňkoš Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13 62
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 1
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Lenka Turcovská Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9 61
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Ing. Jozef Vaško Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9 61
Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9
Trening a zažitkové učenie v edukačnom procese 9
Prev.soc.patal.javov v prostr.škôl a škols.zariadení 10
Ing. Marcel Volohda Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 70
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 1
AutoCad v školskej praxi 6
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
3D modelovanie využívaním softvérových produktov CAD v školskej praxi 20
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13


© aScAgenda 2020.0.1220 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy