PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Bača Základná obsluha počítača 8 28
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Miriama Krišková Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13 61
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vybrane nástr.market.komunik.a budovanie poz.imidžu školy 9
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Mgr. Mária Bačová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 54
Podpodra duševného zdravia v školskom prostredí 10
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Ing. Eva Baková Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Ing. Marek Bálint Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14 62
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Miroslava Činčárová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 63
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Eva Gavronová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 82
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
3D modelovanie využívaním softvérových produktov CAD v školskej praxi 20
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 2
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Ing. Anežka Hrešková Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 62
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 2
Bc.Miloš Kováč Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14 62
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Jana Macejková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 44
Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11
Odstr.barier pri zisk.infor.a nových ved.-AJ 13
Trening a zažitkové učenie v edukačnom procese 9
PaedDr. Alena Matejková Koordinátor prevencie 35 79
Vzdelávanie pedagogických zamestnancova ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov ZŠ a SŠ 15
Vzdel.učiteľ.v súvislosti s tvorbou šk.vzdel.progr.pre učiteľ.SOS-odb.zložka-frekventanti 14
Ing. Anna Sabolová Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sietí škôl a šk. zariadení SR - nemecký jazyk 60 60
Mgr. Marián Serbák Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13 61
Prev.soc.patal.javov v prostr.škôl a škols.zariadení 10
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 11
Trening a zažitkové učenie v edukačnom procese 9
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Vybrane nástr.market.komunik.a budovanie poz.imidžu školy 9
Ing. Martin Širý Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Bc.Jozef Taňkoš Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9 60
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému wimdows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Využitie inf.-komun.techn.v edukačnom procese 11
Bc.Pavol Taňkoš Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 62
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Využitie inf.komunik.technol.v edukačnom procese 1
Príprava pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Lenka Turcovská Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 61
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Odstr.barier pri zisk.inf.a nových vedomosti-AJ 13
Marketink ako nastr.zvyšovaniaKonkur.schopn.školy 9
Vybrane nastr.market.komun.a budov.pozit.imidžu školya škols.zariadenia 9
Ing. Marcel Volohda Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 70
3D modelovanie využívaním softvérových produktov CAD v školskej praxi 20
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 1
AutoCad v školskej praxi 6
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických štúdijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15


© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2024
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje