• Absolvent trojročného učebného odboru 3355 H stolár po ukončení štúdia záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni ISCED 3C , ktorá je určená k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.

    Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený samostatne vykonávať základné odborné technologické činnosti v individuálnej, ale aj sériovej výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva.

     Ako samostatný podnikateľ vie zhotoviť jednoduché nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky, dodržiavať a uplatňovať pracovné a technologické postupy výroby a montáže, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce o ochrany pred požiarom.

    Po ukončení prípravy pozná základnú odbornú terminológiu a symboliku v odbornej praxi, dokáže vypracovať technickú dokumentáciu výrokov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky, čítať technické výkresy výrobkov v odbore, vypočítať spotrebu materiálu, vyhotoviť nárezové plány, kusovníky. Pozná rozmery, tvary a konštrukcie základných druhov nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov a materiálov používaných na ich výrobu. Ovláda konštrukčné spoje a spájacie prostriedky, ich druhy, rozmery a použitie. Dokáže opísať druhy nábytku, jeho funkciu, základné rozmery, časti a konštrukciu, ako aj druhy stavebno-stolárskych výrobkov, ich funkciu, základné rozmery, časti a konštrukciu. Vie vysvetliť druhy, vlastnosti a použitie drevných a iných materiálov v odbore, ovláda spôsoby ručného a strojového opracovania dreva, používanie pomôcok, náradia, mechanizovaného náradia a strojov. Pozná základné pracovné a technologické postupy a ich aplikácie na jednotlivé druhy výrobkov v odbore, rôzne druhy povrchových úprav dreva, ovláda problematiku montáže výrobkov, ich balenie a uskladňovanie.

    Na základe výkresovej dokumentácie, dokáže zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, používať právne normy a predpisy vo svojom odbore, aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti, poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. poznať základné pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje