• Absolvent je so svojimi odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň je pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Vie zhotoviť a čítať stavebné výkresy, používať vhodné materiály, samostatne pracovať, viesť pracovný kolektív, pracovať aj ako živnostník, používať príslušné normy a inú technickú literatúru. Pozná význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v stavebníctve. Všeobecné vzdelanie je predpokladom pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre ďalšie vzdelávanie v odbore i prípadné vysokoškolské štúdium.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje