• Pokyny k zadávaniu úloh a hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Tieto pokyny vychádzajú z Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 06.04.2020.

      Na základe tohto usmernenia je žiak je povinný:

      1. Každý deň sa prihlásiť na Edupage a sledovať správy a zadané úlohy.
      2. Plniť všetky požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.
      3. Dodržiavať pokyny a termíny uložené vyučujúcimi.
      4. Komunikovať s vyučujúcimi.
      5. Oznámiť triednemu učiteľovi a vyučujúcim dôvody neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka je povinný písomne doručiť (poštou alebo osobne) na adresu školy dôvod – objektívnu príčinu, na základe ktorej si žiak neplní požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Objektívnymi príčinami sú:

      1. ak žiak nemá počítač,
      2. ak žiak nemá prístup na internet,
      3. ak je žiak hospitalizovaný – platí iba na obdobie hospitalizácie.

      Chorobu a sociálne znevýhodnenie žiak odkonzultuje s vyučujúcimi a dohodnú sa na podmienkach dištančného vzdelávania.

      Žiak, ktorý odovzdal aspoň jedno zadanie a písomne neoznámil objektívnu príčinu, sa riadne hodnotí.

      U žiakov študujúcich v odboroch informačné a sieťové technológie, mechanik počítačových sietí a geodézia, kartografia a kataster sa za objektívnu príčinu nepovažuje to, že žiak nevlastní počítač.

      Predmety níboženská výchova a etická výchova sú neklasifikované.

      Schválené pedagogickou radou dňa 16.04.2020.

     • Oznam

     • Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR bude škola od 16. 3. až do odvolania zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Z toho dôvodu sú žiaci povinní sledovať informácie na Edupage a pracovať na úlohách a zadaniach zaslaných vyučujúcimi. 

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší!!!

       

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

     • Riaditeľ SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy zo závažných dôvodov dňa 13. marca 2020

      riaditeľské voľno.

      V Humennom 12. marca 2020 Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

     • Koronavírus COVID 19

     • Žiadame verejnosť a rodičov, aby obmedzili návštevy v škole a využívali predovšetkým elektronickú komunikáciu.

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

     • Rodičovské združenie ZRUŠENÉ!!!

     • Na základe rozhodnutia vedenia školy v súvislosti s nariadením o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky sa rodičovské združenie RUŠÍ. Rodičovské združenie sa malo konať 11. marca 2020 o 15:00. 

     • Jarné prázdniny

     • Od 02. marca 2020 do 06. marca 2020 máme jarné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 09. marca 2020.

     • Súťaž pre stredné školy „Garden Semmelrock“

     • Žiaci z odboru geodézia, kartografia a kataster sa zapojili do súťaže pre stredné školy „Garden Semmelrock“, ktorú vyhlásila spoločnosť Semmelrock STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. Cieľom tejto súťaže je motivovať študentov v tvorivom myslení a riešení zadaných úloh, aby mohli využiť svoje teoretické poznatky pri realizácii návrhov vzorkových záhrad.

      Žiaci si zo štyroch zadaní vybrali a následne riešili projekt ŠTUDOVŇA V PRÍRODE. Svoj návrh realizovali v programe AutoCad.

      Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Prvá fáza - registrácia školy, žiakov a vybraného projektu, - trvala v období od 10.10.2019 - 31.10.2019. V druhej fáze bolo potrebné odovzdať súťažné návrhy elektronickou formou do 28.02.2020. 

      Vyhodnotenie celej súťaže sa uskutoční dňa 16. marca 2020. Veríme, že žiakom táto skúsenosť otvorila nový pohľad na prácu s novými grafickými systémami, priestorovou predstavivosťou a motivuje ich aj do budúcna.

     • Skúšobná maturita

     • V pondelok 24. februára 2020 si naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať, ako to bude prebiehať na externej forme maturitnej skúšky. Najprv otestovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, potom z anglického jazyka. Zajtra ich čaká aj matematika.

     • Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Unicef. Členovia Žiackej školskej rady sa v rámci projektu Škola priateľská k deťom zapájajú do zbierok, ktoré organizuje UNICEF. Jednou z aktivít v rámci tohto projektu je aj prednáška na tému Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om, ktorej sa dňa 24.februára 2020 zúčastnili žiaci II.A a II.B.  Formou hier a simulácie sa dozvedeli viac o tom, ako prebieha humanitárna a rozvojová pomoc.

     • Wienerberger akadémia 2020

     • V dňoch 12. a 13. februára 2020 sa naši majstri odborného výcviku Bc. Jozef Taňkoš a Bc. Pavol Taňkoš v rámci rozvoja spolupráce spoločnosti Wienerberger, s.r.o.  so strednými odbornými školami zúčastnili školenia v Stupave, ktoré bolo zamerané na prácu so systémom Porotherm a je súčasťou programu vzdelávania Wienerberger akadémia 2020.

      Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické vedomosti o stavebnom systéme Porotherm a tým prispieť aj ku kvalite výučby odborného výcviku na stredných odborných školách. Školenie bolo zároveň príležitosťou na výmenu názorov a skúseností medzi školou a praxou. Každý účastník školenia získal Certifikát o absolvovaní Wienerberger akadémie platný na 3 roky.

     • Aj matematika môže byť lákavá

     • V stredu 19. februára 2020 sa trieda I.A zúčastnila medzinárodnej interaktívnej výstavy s nekonečným množstvom zábavy Aj matematika môže byť lákavá v Prešove. Dve hodiny rôznych hier, zaujímavého výkladu lektorky, množstvo hádaniek, matematických úloh a čísel, žiakov veľmi zaujali. Bola to pre nich dobrá skúsenosť poznávať matematiku, a zároveň si prakticky vyskúšať riešenie príkladov.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov stredných škôl

     • V stredu 19. februára 2020 sa v Mestskej športovej hale v Humennom uskutočnili majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v basketbale. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kristián Revák, Filip Danko, Samuel Hanušovský, Kamil Holinka, Michal Rabajda, Jakub Hrun, Maroš Harvila, Patrik Štim a bratia Jaroslav a Denis Kuzicovci. Naši chlapci zabojovali a obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Chrípkové prázdniny

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

       

      Na základe čl. 5, ods. 2c) Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike

      prerušujem

      výchovno-vzdelávací proces na SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné v čase

      od 10.02.2020 (11:05) do 14.02.2020.

       

      Vyučovanie začína 17.02.2020.

       

      Ing. Anton Bača

      riaditeľ školy

       

     • Rekonštrukcia kancelárie

     • V mesiaci január prebehla na našej škole rekonštrukcia kancelárie zástupkyne školy. Tú sponzorsky realizovala firma HARVISTAV.

      Najprv naši žiaci zo stavebných odborov odstránili stropný podhľad, pôvodnú maľbu, keramické obklady, potom študenti z odboru elektromechanik pod dohľadom majstrov odborného výcviku zrekonštruovali elektrické rozvody. Zamestnanci firmy HARVISTAV sa po takto pripravenej miestnosti pustili do montáže konštrukcie a osadenia nových stropných podhľadov, izolácie stropu sklenou vatou, oprave stien a aplikácie stierok. Pri záverečných dokončovacích prácach opäť priložili ruku k dielu naši žiaci, ktorí natreli radiátory a zárubňu a nasťahovali nábytok.

      Týmto sa chceme srdečne poďakovať za pomoc a finančnú podporu p. Štefanovi Harvilovi, majiteľovi firmy HARVISTAV, ako aj všetkým jeho zamestnancom, ktorí sa na rekonštrukcii kancelárie zástupkyne podieľali. ĎAKUJEME a prajem veľa nových a spokojných zákazníkov.

       

      https://harvilastefan.webnode.sk/

     • Študentské voľby

     •  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu ,,Študentské voľby“. V stredu 5. februára 2020 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa simulovaných volieb do Národnej rady Slovenskej republikyVolebná miestnosť bola na našej škole otvorená od 8:40 do 10:15 a na priebeh volieb dohliadala študentská volebná komisia v zložení Martin Hreško, Fabián Gaži a Michal Lisý - členovia Žiackej školskej rady. 

      Žiaci si mali možnosť ,,na nečisto“ vyskúšať ako voliť a bližšie sa oboznámili s priebehom volieb. Okrem iného študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor, zvyšujú povedomie o voľbách na Slovensku a podnecujú záujem študentov o politické dianie v krajine. ​Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali.  

     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 29. januára 2020 sa konala na našej škole OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV. Zúčastnilo sa jej celkovo 12 žiakov z I.A triedy. Vedomostný test pozostával z 15 otázok. Najviac sa darilo žiakom Fabiánovi Gažimu a Matúšovi Šarovi, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov a umiestnili sa na 1. mieste, 2. miesto obsadil Fabián Juhás a na 3.mieste sa umiestnili Denis Babinec a Martin Mikuláško.

      Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudsko-právnemu vzdelávaniu, vzdelaniu k demokratickému občianstvu a celkovému skvalitneniu poznatkov a postojov v oblasti ľudských práv. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje