• Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • 10. januára 2021 končia zimné prázdniny;
      • 11. januára 2021 začína vyučovanie, ktoré bude počas týždňa 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 prebiehať dištančne (z domu) pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 18. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Projektová logika

     • Ani v čase pandémie a dištančného vzdelávania neprestali byť členovia Žiackej školskej rady na našej škole aktívni. V dňoch 26.11. – 27.11. 2020 sa Fabián Gaži (II.A) zúčastnil online školenia, ktoré organizovala RMPK. Pod názvom „Projektová logika“ sa ukrývali dva dni plné nápadov, informácií a aktivít, ktorých cieľom bolo priblížiť členom žiackych školských rád ako postupovať pri písaní projektov. Prostredníctvom pracovných listov, brainstormingu a iných online aktivít si študenti stredných škôl z Prešovského kraja mohli vymeniť svoje nápady a skúsenosti, ktoré by zlepšili ich študentský život. Veríme, že čoskoro sa z „online sveta“ vrátime do skutočného a tieto nápady vo forme nových projektov budeme môcť na našej škole realizovať. 

     • Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

     • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím ministra školstva SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania!!! Od pondelka 12.10.2020 bude prebiehať vyučovanie dištančne prostredníctvom Edupage. Sledujte Edupage, o ďalších zmenách vás budeme informovať.

     • Odborný výcvik stavbárov

     • Odborný výcvik žiakov I., II. a III. ročníka študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 7. - 9. septembra 2020 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. a IV. ročníka. Prvé dva dni žiaci strávili na školskom ihrisku a v posledný tretí deň vystúpili na Jasenovský hrad. 

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a každoročne sa do nej zapájajú aj žiaci a zamestnanci našej školy. V piatok 18. 9. 2020 členovia Žiackej školskej rady - Viktor Janok (III.B) a Jakub Tkáč (I.B) rozdávali spinky v tvare bielej pastelky darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Naši žiaci vyzbierali 54,75 EUR.

     • Európsky deň športu

     • V pondelok 14.09.2020 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov, súťaž v pretláčaní rukou a súťaž v streľbe zo vzduchovky na sklopné figuríny. Víťazom futbalového turnaja sa stalo družstvo III.B triedy, na druhom mieste skončila I.B trieda a tretie miesto obsadili žiaci zmiešaného družstva tried II.B a III.C.

      Súťaž v streľbe zo vzduchovky vyhral Dalibor Hesek (I.B),  druhé miesto obsadil Jakub Tkáč (I.B) a tretí skončil Kristián Barančík  (III.B).

      V pretláčaní rukou sa zrodili tieto výsledky:

      Kategória do 70 kg:

      1. miesto Vladislav Miškovič (I.C)

      2. miesto Dominik Telvák (III.C)

      3. miesto Marcel Lelič  (III.B)

       

      Kategória od 70 do 80 kg:

      1. miesto Samuel Karoľ (I.B)

      2. miesto Viktor Janok (III.B)

      3. miesto Dávid Krišo (IV.A)

       

      Kategória nad 80 kg:

      1. miesto Miroslav Holej (III.B)

      2. miesto Daniel Miškovič (III.B)

      3. miesto Patrik Frena (IV.A).        

     • Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 3. septembra 2020 sa uskutoční rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy. 

      Harmonogram:

      II., III. a IV. ročník o 15:00 hod. v triedach triednych učiteľov.

      I. ročník o 16:00 hod. v aule. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania.

       

      Prosíme rodičov, aby do školy vstupovali len s rúškom a pri vstupe do školy si vydezinfikovali ruky.

       

     • Školský rok 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 začneme 2.9.2020 príchodom žiakov do 8:00 hod.

      Každý žiak je povinný mať rúško, vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník!

      Pri vstupe do školy je povinnosťou žiaka vydezinfikovať si ruky!

       

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Oznam - ubytovanie v novom školskom roku

     • Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem byť ubytovaní v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 v školskom internáte Hotelovej akadémie v Humennom a doposiaľ nepodali prihlášku na ubytovanie, aby tak urobili čo najskôr. Ak prihláška nebude doručená Hotelovej akadémii  do 15. 08. 2020, škola negarantuje to, že ubytovanie bude poskytnuté.

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

      Pondelok    od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Utorok         od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Streda         od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Štvrtok        od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Piatok          od 8:00 hod. do 10:00 hod.

     • Preberanie vysvedčení

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej na základe odporúčania zriaďovateľa školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola pokračuje v dištančnej forme výučby až do ukončenia šk. roka 2019/2020. Preberanie vysvedčení v jednotlivých triedach sa uskutoční pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení a podľa harmonogramu, ktorý Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom Edupage.

      Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

     • MATURANTI 2019/2020

     • V tomto školskom roku na našej škole úspešne zmaturovalo 58 žiakov. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR v čase epidémie koronavírusu bola naša škola od 16.3.2020 zatvorená, maturitná skúška prebiehala len administratívne. Na vlastnej koži si ústnu časť maturitnej skúšky vyskúšali traja žiaci zo IV.A, ktorí odpovedali pred maturitnou komisiou z anglického jazyka úroveň B2 a jeden z nich navyše aj z matematiky. Do života vykročilo 14 žiakov v odbore informačné a sieťové technológie, 16 žiakov v odbore mechanik hasičskej techniky, 8 žiakov v odbore mechanik počítačových sietí, 13 žiakov v odbore operátor stavebnej výroby a 7 žiakov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Niektorí si plánujú predĺžiť študentský život štúdiom na vysokej škole, iní sa zaradia do pracovného procesu.

      Všetkým prajeme veľa úspechov.

      Triedne učiteľky Ing. Gavronová Eva a Ing. Sabolová Anna

     • Realizácia projektu v rámci grantovej výzvy #zlepšime to

     • Ešte v decembri minulého roka sa Žiacka školská rada zapojila do grantovej výzvy #zlepšime to, programu, ktorý je podporovaný RMPK a Prešovským samosprávnym krajom. Do projektu sa mohli zapojiť stredné školy a získať finančnú podporu vo výške 200 eur. A tak vznikla myšlienka vytvoriť na škole školský klub, ktorý by slúžil na stretávanie členov ŽŠR, ale aj ostatných žiakov našej školy v čase voľných hodín, prípadne stretnutí s psychologičkou. Dúfali sme, že náš projekt uspeje a stalo sa. Aj keď naše plány skomplikovala pandémia, nevzdali sme to a zlepšili sme prostredie v našej škole. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť priestor, ktorý by bol neformálny a zároveň príjemný. V prvom rade sme miestnosť vymaľovali, vyrobili paletové sedenie a nalepili novú PVC krytinu. Palety a PVC krytinu sme si zabezpečili svojpomocne a bez finančných nákladov. Aj keď pre vzniknutú situáciu bola realizácia projektu ťažšia, podarilo sa. Veríme, že v septembri bude náš školský klub milým prekvapením pre žiakov a miestom ďalších nápadov pri stretnutiach Žiackej školskej rady.

       

      „Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.“

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje