• Konferencia pre žiacke školské rady PSK

     • Dňa 21.11.2019 sa dvaja žiaci našej školy, Viktor Janok z II.B a Fabián Gaži z I.A, zúčastnili Konferencie pre žiacke školské rady Prešovského kraja. Počas tohto stretnutia prebehli dve prednášky, v rámci ktorých prednášajúci žiakov povzbudili k sebadôvere a motivovali ich k práci v žiackej školskej rade. Takisto sa predstavili členovia žiackych školských rád z rôznych stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji, predviedli svoje aktivity, napr. webové stránky či hry, ktoré vytvorili. Súčasťou stretnutia boli aj voľby do stredoškolského parlamentu PSK.

     • Európsky týždeň proti drogám

     • Európsky týždeň boja proti drogám, vyhlásený z iniciatívy EÚ, bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa viac ako inokedy organizujú pre verejnosť aktivity, ktoré napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

      Na základe toho sme na našej škole zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom besedu so zameraním najmä na legálne drogy - nikotín. 

      Žiakom I.A bol premietnutý dokumentárny film  "Kým stúpa dym...“ s následnou prednáškou a diskusiou s Mgr. Zlaticou Kožinovou. Tento výchovno-vzdelávací dokumentárny film reaguje na závažnú skutočnosť v oblasti zneužívania tabakových výrobkov deťmi a mládežou na Slovensku. DVD je súčasťou prvého národného protifajčiarskeho projektu.

     • Odborný výcvik

     • Odborný výcvik študentov zo študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

     • Naša škola na mape Európskej komisie

     • SOŠ polytechnická sa Dňom vedy a techniky zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý vychádza z iniciatívy Európskej komisie a realizuje sa pod záštitou eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Hlavným zámerom tejto iniciatívy je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy s cieľom podporiť kvalitné zručnosti potrebné pre uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti.

     • iBobor 2019

     • Celosvetovej informatickej súťaže iBobor sa v tomto školskom roku zúčastnilo na Slovensku až 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Naša škola sa zapojila v dvoch kategóriách. V kategórii Junior súťažilo deväť žiakov I. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie a operátor stavebnej výroby a štyria žiaci II. ročníka študijného odboru IST. Úspešnými riešiteľmi kategórie Junior sa stali Jozef Kačmár a Samuel Meričko z I.A a nad celoslovenským priemerom sa umiestnil Samuel Kirvej, tiež z I.A. Ďalej 4 žiaci III. a štyria žiaci IV. ročníka, študijný odbor IST, súťažilo v kategórii Senior. Úspešným riešiteľom kategórie Senior sa stal žiak Jozef Labon zo IV.A. Nad celoslovenským priemerom sa umiestnili aj nasledujúci žiaci: Patrik Bobaľa zo IV.A a Michal Lisý z III.A. Všetkým zúčastneným blahoželáme.

     • O.V.S. - prenájom telocvične

     • Prešovský samosprávny kraj zastúpený správcom majetku – Strednou odbornou školou polytechnickou, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

      zverejňuje

      obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku  PSK, v správe správcu  majetku , telocvičňa, zapísaná na LV 8362, na parc. KN C  4110, súpisné číslo stavby 5063 o výmere 540 m2, šatne a sociálne zariadenia o výmere 55,63 m2.

      Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát školy v termíne do 06.12.2019 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

      „Obchodná verejná súťaž – Nájom – telocvičňa – neotvárať!“

      Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke www.po-kraj.sk.

      Kontakt: 0903 636 851


     • Galaprogram Nežná 30

     • Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. Kľúčový dátum revolučných dní – 17. november 1989 – oslávil aj Prešovský samosprávny kraj galaprogramom NEŽNÁ 30 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, na ktorý prijala pozvanie aj naša škola, v zastúpení štyroch študentov IV.A triedy. V programe zazneli známe mottá či rebelantské odkazy späté s udalosťami revolučných dní. Nechýbali tiež piesne Karla Kryla, Roba Grigorova či Tublatanky, ktoré v mnohých vyvolali zimomriavky, no najmä poukázali na to, že sloboda a ľudské práva sú najväčšími hodnotami našej spoločnosti.

     • Hodina deťom

     • Vo štvrtok 14. novembra 2019 naše veľké deti: Juraj Orlej, Timotej Lučik, Branislav Repko a Martin Mikuláško pomáhali tým malým. V rámci celoslovenskej zbierky Hodina deťom sa im podarilo vyzbierať 108,10 eur. Ide o zbierku, ktorá slúži na podporu projektov na pomoc deťom a mladým ľuďom.

      Vďaka patrí nielen našim dobrovoľníkom, ale aj všetkým, ktorí na zbierku finančne prispeli.

     • Deň otvorených dverí 2019

     • V piatok 15. novembra 2019 sme na našej škole pripravili podujatie s názvom Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium na našej škole sme pripravili množstvo atrakcií a prezentácií študijných a učebných odborov. Podujatie otvoril p. Slavomír Terezka z ASIT – Asociácie IT priemyslu. Dvom našim študentom, Adriánovi Kovaľovi a Michalovi Lisému, zároveň odovzdal ceny za 3. miesto v súťaži Skills Slovakia, ktorá sa konala v rámci 27. ročníka celoslovenskej výstavy Mladý tvorca v Nitre.

      V rámci prezentácie študijných a učebných odborov, ktoré sa vyučujú na našej škole, sme návštevníkom ukázali základy programovania, robotiky, vyskúšali si aj spájkovanie, rozoberanie počítača, pozreli si hasičskú techniku, zopakovali si anglický jazyk a navštívili aj učebne praktického vyučovania. Tam si vyskúšali, ako sa kladie zámková dlažba, spája potrubie, muruje klenba či komín, pozreli si aj autodielňu.

      Ďakujeme všetkým návštevníkom za účasť a tešíme sa na budúcich prvákov.

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

     • V utorok 12. novembra 2019 sme aj na našej škole oslavovali Deň Prešovského samosprávneho kraja. Na hodinách slovenského jazyka žiaci písali umelecký opis rôznych kultúrnych pamiatok. Takisto si overili aj svoje vedomosti o základných informáciách o PSK, dopĺňali chýbajúce časti textov východoslovenských ľudových piesní, hľadali na slepej mape okresné mestá a hľadali význam nárečových slov. Na stavebných odborných predmetoch sa zaoberali kartografiou PSK, vývojom stavebníctva v PSK či stavebnými firmami pôsobiacimi v PSK. V rámci počítačových odborných predmetov tvorili žiaci rôzne prezentácie a diskutovali o možnostiach uplatnenia absolventov odboru informačné a sieťové technológie na území PSK.

     • Mladý tvorca 2019 v Nitre

     • V utorok 5. novembra 2019 sa žiaci Adrián Kovaľ a Michal Lisý z triedy III.A študijného odboru informačné a sieťové technológie vybrali spolu s p. riaditeľom Ing. Antonom Bačom a Ing. Marcelom Volohdom na výstavu Mladý tvorca, ktorá sa konala v Nitre. Cieľom tejto výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, ako aj vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

      Po príchode na výstavisko Agrokomplex si naši žiaci obzreli množstvo stánkov, zaujal ich však jeden, o ktorom nám porozprával Michal Lisý: „Vyskúšali sme si virtuálnu realitu, aké to je, keď sa vaše auto prevráti na strechu a taktiež sme sa naučili, ako sa treba brániť, keď vás niekto prepadne s nožom v ruke. Pozreli sme si aj, ako vznikalo herné štúdio Power Play Studio a vystavovatelia nám porozprávali, ako umelá inteligencia ovplyvňuje dnešný svet.“

      Adrián Kovaľ a Michal Lisý však išli do Nitry s jediným cieľom, a to prezentovať v súťaži hru, ktorú spolu vytvorili. Michal predstavil hru takto: „Spomínaná hra je naším prvým projektom. Jej vytvorenie nám trvalo 5 dní. Po jej zapnutí sa ocitnete na pláži a vašou úlohou je zbierať odpadky, triediť ich do košov podľa druhu. Za každý správne roztriedený kus odpadu sa vám pripočíta 5 bodov, za každý nesprávne zatriedený odpad sa vám odráta 10 bodov.“

      Hra očarila porotu natoľko, že našim žiakom udelila 3. miesto. Nielen pre našich žiakov, ale aj pre školu je to veľký úspech. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a trpezlivosti pri ďalších spoločných projektoch.

       

       

       

       

     • Deň otvorených dverí

     • pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15. novembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

      Pripravili sme pre Vás:

      • predstavenie ponuky štúdia a podmienok prijatia
      • prehliadku priestorov
      • diskusiu s našimi študentami
      • zaujímavý program
     • Deň vedy a techniky 2019

     • Do galérie Deň vedy a techniky 2019 boli pridané fotografie.

      V rámci týždňa vedy a techniky nás v pondelok 4. novembra 2019 navštívilo 140 žiakov z humenských základných škôl – ZŠ Laborecká, ZŠ Kudlovská, ZŠ SNP a Cirkevná spojená škola. Pripravili sme si pre nich pestrý program. Mali možnosť vyskúšať si základy programovania, rozoberanie počítača, skladanie elektrických obvodov, robotiku, ukladanie zámkovej dlažby, murovanie, spájanie rúr, prácu s rôznymi materiálmi. Aby nebolo všetko iba o práci, stavili sme aj na zábavu. Na stanovišti s názvom Xbox ovládali žiaci hru vlastným telom. Na záver sme si pre účastníkov pripravili sladké pohostenie v podobe šišiek s džemom a takisto sme im rozdali aj nejaké darčeky.Týmto sa chceme z celého srdca poďakovať sponzorom – p. Kirešovi z reštaurácie U poľovníka za chutné občerstvenie, za darčeky spoločnosti KIA Humenné a GEFCO Kechnec.

     • Školský turnaj vo florbale

     • V pondelok 4. novembra 2019 sa v našej telocvični uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj. Do bojov sa zapojilo 9 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Víťazi skupín následne hrali o prvé tri miesta. Vzájomné zápasy vo finálovej skupine neurčili poradie vzhľadom na skutočnosť, že všetky tri družstvá mali po jednej výhre a po jednej prehre. Museli prísť na rad samostatné nájazdy, ale ani prvé kolo nájazdov nič nevyriešilo, pretože situácia sa opäť zopakovala. Až druhé kolo nájazdov rozhodlo o celkovom poradí. Najpevnejšie nervy malo družstvo I.A triedy, na druhom mieste skončilo družstvo III.A a tretí v poradí boli žiaci I.B triedy.

     • Obnova kostola Všetkých svätých v Humennom

     • Dňa 1. novembra 2019 slávili veriaci v Humennom odpustovú slávnosť Všetkých svätých. Súčasťou slávnosti, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, bolo aj požehnanie obnoveného najstaršieho humenského kostola.

      Od augusta tohto roku kostol zatvoril svoje brány kvôli rekonštrukčným prácam, ktorých súčasťou bola nová vzduchotechnika, elektrifikácia, podlahové kúrenie, ozvučenie či kamerový systém. Zároveň prebehla výmena podlahy a vymaľovanie.

      Pri kladení novej dlažby pomáhali aj naši žiaci zo študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a učebného odboru murár pod vedením majstrov Bc. M. Karasa, Bc. P. Taňkoša a Bc. J. Taňkoša.

      Počas odpustovej slávnosti v priestoroch vynoveného kostola p. dekan František Mariňák poďakoval okrem iných aj našim chlapcom a majstrom OV za pomoc pri realizácii podlahárskych prác. Jeho slová nás úprimne tešia a sme naozaj hrdí, že naši chlapci preukázali svoje zručnosti aj pri takejto náročnej rekonštrukcii.

     • Imatrikulácia prvákov

     • V pondelok 28. októbra 2019 sme si pre našich prvákov pripravili prekvapenie. Až do poslednej chvíle ani netušili, že sa ich chystáme oficiálne prijať medzi žiakov našej školy. Po veľkej prestávke sme ich zavreli v aule a začala sa slávnosť imatrikulácie. Či chceli, či nechceli, museli absolvovať rôzne úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili – jedli bagetu, pretláčali sa rukami, kŕmili sa navzájom poslepiačky, rapovali. Ako sme však zistili, najväčšie medzery majú naše prvácke „uchá“ vo vyznávaní lásky. Pravdepodobne ich zmiatlo to, že naše „dievčatá“ mali nielen chlpaté nohy a hrude, ale aj zarastené brady. Zažili sme však kopec zábavy a všetci prváci v závere slávnosti zložili imatrikulačný sľub a tým sa stali právoplatnými členmi našej školskej bandy.

     • Majstrovstvá regiónu v šachu

     • V pondelok 28. októbra 2019 sa v priestoroch Šachy Reinter, n. o. v Humennom uskutočnili Majstrovstvá regiónu stredných škôl v šachu.

      Hralo sa podľa švajčiarskeho systému na 7 kôl, 2 x 10 min. + 5 s/ťah, pravidlá FIDE pre rapid šach, bez zapisovania ťahov.

      Podujatia sa celkovo zúčastnilo 27 žiakov z rôznych škôl okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov. Samotné podujatie prebehlo bez komplikácií a bolo zvládnuté na výbornej úrovni. Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom reprezentovali Kovaľ Adrián, Krišo Dávid, Vaňuš František (všetci z III.A) a Labon Jozef zo IV.A.

      V silnej konkurencii sme síce na majstrovstvá kraja nepostúpili, no chlapcom aj tak ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje