• Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
      2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
      3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
      4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
       1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
       2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
       3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
       4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
       5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
       6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
       7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
       8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
      5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
      6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
      8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
      9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      10. Okresné úrady v sídle kraja
       1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
       2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
      11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
       1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
       2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
       3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
       4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
       5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
       6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
       7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
      12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
      14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
       1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
       2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
      15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
       1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
       2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
       3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
     • Pokyny k zadávaniu úloh a hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Tieto pokyny vychádzajú z Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 06.04.2020.

      Na základe tohto usmernenia je žiak je povinný:

      1. Každý deň sa prihlásiť na Edupage a sledovať správy a zadané úlohy.
      2. Plniť všetky požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.
      3. Dodržiavať pokyny a termíny uložené vyučujúcimi.
      4. Komunikovať s vyučujúcimi.
      5. Oznámiť triednemu učiteľovi a vyučujúcim dôvody neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka je povinný písomne doručiť (poštou alebo osobne) na adresu školy dôvod – objektívnu príčinu, na základe ktorej si žiak neplní požiadavky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Objektívnymi príčinami sú:

      1. ak žiak nemá počítač,
      2. ak žiak nemá prístup na internet,
      3. ak je žiak hospitalizovaný – platí iba na obdobie hospitalizácie.

      Chorobu a sociálne znevýhodnenie žiak odkonzultuje s vyučujúcimi a dohodnú sa na podmienkach dištančného vzdelávania.

      Žiak, ktorý odovzdal aspoň jedno zadanie a písomne neoznámil objektívnu príčinu, sa riadne hodnotí.

      U žiakov študujúcich v odboroch informačné a sieťové technológie, mechanik počítačových sietí a geodézia, kartografia a kataster sa za objektívnu príčinu nepovažuje to, že žiak nevlastní počítač.

      Predmety níboženská výchova a etická výchova sú neklasifikované.

      Schválené pedagogickou radou dňa 16.04.2020.

     • Oznam

     • Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR bude škola od 16. 3. až do odvolania zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Z toho dôvodu sú žiaci povinní sledovať informácie na Edupage a pracovať na úlohách a zadaniach zaslaných vyučujúcimi. 

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší!!!

       

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

     • Riaditeľ SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy zo závažných dôvodov dňa 13. marca 2020

      riaditeľské voľno.

      V Humennom 12. marca 2020 Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

     • Koronavírus COVID 19

     • Žiadame verejnosť a rodičov, aby obmedzili návštevy v škole a využívali predovšetkým elektronickú komunikáciu.

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

     • Rodičovské združenie ZRUŠENÉ!!!

     • Na základe rozhodnutia vedenia školy v súvislosti s nariadením o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky sa rodičovské združenie RUŠÍ. Rodičovské združenie sa malo konať 11. marca 2020 o 15:00. 

     • Jarné prázdniny

     • Od 02. marca 2020 do 06. marca 2020 máme jarné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 09. marca 2020.

     • Súťaž pre stredné školy „Garden Semmelrock“

     • Žiaci z odboru geodézia, kartografia a kataster sa zapojili do súťaže pre stredné školy „Garden Semmelrock“, ktorú vyhlásila spoločnosť Semmelrock STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. Cieľom tejto súťaže je motivovať študentov v tvorivom myslení a riešení zadaných úloh, aby mohli využiť svoje teoretické poznatky pri realizácii návrhov vzorkových záhrad.

      Žiaci si zo štyroch zadaní vybrali a následne riešili projekt ŠTUDOVŇA V PRÍRODE. Svoj návrh realizovali v programe AutoCad.

      Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Prvá fáza - registrácia školy, žiakov a vybraného projektu, - trvala v období od 10.10.2019 - 31.10.2019. V druhej fáze bolo potrebné odovzdať súťažné návrhy elektronickou formou do 28.02.2020. 

      Vyhodnotenie celej súťaže sa uskutoční dňa 16. marca 2020. Veríme, že žiakom táto skúsenosť otvorila nový pohľad na prácu s novými grafickými systémami, priestorovou predstavivosťou a motivuje ich aj do budúcna.

     • Skúšobná maturita

     • V pondelok 24. februára 2020 si naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať, ako to bude prebiehať na externej forme maturitnej skúšky. Najprv otestovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, potom z anglického jazyka. Zajtra ich čaká aj matematika.

     • Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Unicef. Členovia Žiackej školskej rady sa v rámci projektu Škola priateľská k deťom zapájajú do zbierok, ktoré organizuje UNICEF. Jednou z aktivít v rámci tohto projektu je aj prednáška na tému Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om, ktorej sa dňa 24.februára 2020 zúčastnili žiaci II.A a II.B.  Formou hier a simulácie sa dozvedeli viac o tom, ako prebieha humanitárna a rozvojová pomoc.

     • Wienerberger akadémia 2020

     • V dňoch 12. a 13. februára 2020 sa naši majstri odborného výcviku Bc. Jozef Taňkoš a Bc. Pavol Taňkoš v rámci rozvoja spolupráce spoločnosti Wienerberger, s.r.o.  so strednými odbornými školami zúčastnili školenia v Stupave, ktoré bolo zamerané na prácu so systémom Porotherm a je súčasťou programu vzdelávania Wienerberger akadémia 2020.

      Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické vedomosti o stavebnom systéme Porotherm a tým prispieť aj ku kvalite výučby odborného výcviku na stredných odborných školách. Školenie bolo zároveň príležitosťou na výmenu názorov a skúseností medzi školou a praxou. Každý účastník školenia získal Certifikát o absolvovaní Wienerberger akadémie platný na 3 roky.

     • Aj matematika môže byť lákavá

     • V stredu 19. februára 2020 sa trieda I.A zúčastnila medzinárodnej interaktívnej výstavy s nekonečným množstvom zábavy Aj matematika môže byť lákavá v Prešove. Dve hodiny rôznych hier, zaujímavého výkladu lektorky, množstvo hádaniek, matematických úloh a čísel, žiakov veľmi zaujali. Bola to pre nich dobrá skúsenosť poznávať matematiku, a zároveň si prakticky vyskúšať riešenie príkladov.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov stredných škôl

     • V stredu 19. februára 2020 sa v Mestskej športovej hale v Humennom uskutočnili majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v basketbale. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kristián Revák, Filip Danko, Samuel Hanušovský, Kamil Holinka, Michal Rabajda, Jakub Hrun, Maroš Harvila, Patrik Štim a bratia Jaroslav a Denis Kuzicovci. Naši chlapci zabojovali a obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Chrípkové prázdniny

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

       

      Na základe čl. 5, ods. 2c) Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike

      prerušujem

      výchovno-vzdelávací proces na SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné v čase

      od 10.02.2020 (11:05) do 14.02.2020.

       

      Vyučovanie začína 17.02.2020.

       

      Ing. Anton Bača

      riaditeľ školy

       

     • Rekonštrukcia kancelárie

     • V mesiaci január prebehla na našej škole rekonštrukcia kancelárie zástupkyne školy. Tú sponzorsky realizovala firma HARVISTAV.

      Najprv naši žiaci zo stavebných odborov odstránili stropný podhľad, pôvodnú maľbu, keramické obklady, potom študenti z odboru elektromechanik pod dohľadom majstrov odborného výcviku zrekonštruovali elektrické rozvody. Zamestnanci firmy HARVISTAV sa po takto pripravenej miestnosti pustili do montáže konštrukcie a osadenia nových stropných podhľadov, izolácie stropu sklenou vatou, oprave stien a aplikácie stierok. Pri záverečných dokončovacích prácach opäť priložili ruku k dielu naši žiaci, ktorí natreli radiátory a zárubňu a nasťahovali nábytok.

      Týmto sa chceme srdečne poďakovať za pomoc a finančnú podporu p. Štefanovi Harvilovi, majiteľovi firmy HARVISTAV, ako aj všetkým jeho zamestnancom, ktorí sa na rekonštrukcii kancelárie zástupkyne podieľali. ĎAKUJEME a prajem veľa nových a spokojných zákazníkov.

       

      https://harvilastefan.webnode.sk/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje