• Odovzdávanie stužiek

     • Piatok 28.1.2022 bol pre našich štvrtákov výnimočný. Možno nie až tak, ako si predstavovali, ale napriek obmedzeniam si nenechali pokaziť slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

     • O.V.S. - prenájom nebytových priestorov

     • Prešovský samosprávny kraj zastúpený správcom majetku – Strednou odbornou školou polytechnickou, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

      zverejňuje

      obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku  PSK, v správe správcu  majetku , Nebytové priestory v objekte Škola, zapísaná na LV 8362, na parc. KN C  4111/1, súpisné číslo stavby 1550 o výmere 73,94 m2.

      Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát školy v termíne do 15.02.2022 do 08:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

      „Obchodná verejná súťaž  Nájom nebytových priestorov  –  neotvárať!“

      Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke www.po-kraj.sk.

      Kontakt: 0903 636 851

     • Žije sa nám krajšie

     • Neoddychovali sme ani počas vianočných prázdnin, ale skrášlili sme interiér našej školy. Znížili sme podhľady na chodbách, steny dostali nový náter a máme aj nové osvetlenie. Opäť sa nám bude na našej škole žiť o čosi krajšie.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
     066 57 Humenné
     Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje