• Preberanie vysvedčení

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej na základe odporúčania zriaďovateľa školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola pokračuje v dištančnej forme výučby až do ukončenia šk. roka 2019/2020. Preberanie vysvedčení v jednotlivých triedach sa uskutoční pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení a podľa harmonogramu, ktorý Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom Edupage.

      Ing. Anton Bača - riaditeľ školy

     • MATURANTI 2019/2020

     • V tomto školskom roku na našej škole úspešne zmaturovalo 58 žiakov. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR v čase epidémie koronavírusu bola naša škola od 16.3.2020 zatvorená, maturitná skúška prebiehala len administratívne. Na vlastnej koži si ústnu časť maturitnej skúšky vyskúšali traja žiaci zo IV.A, ktorí odpovedali pred maturitnou komisiou z anglického jazyka úroveň B2 a jeden z nich navyše aj z matematiky. Do života vykročilo 14 žiakov v odbore informačné a sieťové technológie, 16 žiakov v odbore mechanik hasičskej techniky, 8 žiakov v odbore mechanik počítačových sietí, 13 žiakov v odbore operátor stavebnej výroby a 7 žiakov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Niektorí si plánujú predĺžiť študentský život štúdiom na vysokej škole, iní sa zaradia do pracovného procesu.

      Všetkým prajeme veľa úspechov.

      Triedne učiteľky Ing. Gavronová Eva a Ing. Sabolová Anna

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje