• Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

     

    Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

     

    Výška štipendia

    závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

     

    a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     

    b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     

    c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

     

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

    Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     

    210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

    146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

     95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     

    Tlačivo žiadosti o poskytnutie štipendia je upravené v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov č. č. 18/2018 Z. z. .

     

    Žiadosť o poskytnutie štipendia. (*.doc)

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy