• Výška motivačného štipendia v školskom roku 2020/2021

    Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

    Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

    1. 63,76 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima, 
    2. 44,14 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
    3. 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

    Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

    214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

    149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

    98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje